Ocena ryzyka zawodowego

dokument

W ramach oferowanych przez nas usług BHP oferujemy sporządzanie oceny ryzyka zawodowego. Ocenę ryzyka zawodowego przygotowujemy dla wszystkich stanowisk w firmie, dostosowując profil analizy do specyfiki branży i warunków lokalowych. W ramach usługi zapewniamy również aktualizację istniejących opracowań oceny ryzyka zawodowego m.in. w związku z obecną sytuacją sanitarną spowodowaną pandemią.

Czym jest i co uwzględnia ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego określa prawdopodobieństwo wystąpienia u pracownika niepożądanych zdarzeń związanych z pracą – w szczególności niekorzystnych skutków zdrowotnych spowodowanych zagrożeniami w środowisku pracy. Do elementów oceny ryzyka zawodowego należą:

• identyfikacja zagrożeń występujących na stanowiskach pracy,
• określenie, czy zagrożenia są znaczące,
• określenie, czy zapobieganie zagrożeniom odbywa się przy pomocy właściwych środków minimalizacji ryzyka.