Audyty stanu BHP

pracownicy magazynu

W ramach obsługi BHP zapewniamy również audyty BHP. Audyty BHP przeprowadzamy w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności, dostosowując charakter usługi do bieżących potrzeb firmy. Zakres wykonywanych przez nas czynności obejmuje m.in. kontrolę warunków panujących w miejscu pracy przeprowadzaną w celu zapewnienia wymagań wynikających z zakładowej polityki bezpieczeństwa oraz dostosowanej do wymagań PIP. Oferowane przez nas usługi audytu BHP pozwalają na weryfikację i kontrolę obszarów wymagających usprawnienia oraz wdrożenie rekomendacji w celu poprawy obecnych standardów. Wykonywany przez nas audyt BHP podsumowujemy raportem zawierającym wykaz potencjalnych zagrożeń i wyszczególnienie obszarów wymagających usprawnienia wraz z propozycją rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów.

W ramach audytu BHP zapewniamy:

• szkolenia pracowników z zakresu BHP,

• analizę oraz weryfikację regulaminu pracy i procedur obowiązujących w zakładzie pracy,

• kontrolę stanu technicznego maszyn i urządzeń,

• ocenę ryzyka zawodowego,

• pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników,

• weryfikację stanu wiedzy pracowników,

• wskazanie obszarów wymagających usprawnienia,

• wskazanie rozwiązań zidentyfikowanych problemów.